“مشارکت مشتری” چیست؟

با گذشت زمان و رواج یافتن استفاده از ابزار بازاریابی رابطه‌مند (Relationship Marketing) در میان کسب و کارها، مشخص گردید که کسب اعتماد، تعهد و رضایت مشتری الزاما باعث وفاداری و سودآوری مشتری نمی‌شود و تنها شرکتهایی که موجب مشارکت مشتری از تمامی راههای ممکن […]