ارزش مشارکت مشتری CEV

فیلیپ کاتلر در بیان ساده خود از بازاریابی آنرا «مشارکت مشتریان در ایجاد ارزش برای شرکت و مدیریت روابط سودآور با آنها» نامیده و بازاریابی را فرایندی تعریف کرده‌ که شرکتها طی آن، برای مشتریان خود ارزش ایجاد می‌کنند و در مقابل به منظور کسب […]

نتایج موسسه گالوپ در مورد مشارکت مشتری

بر اساس تحقیق صورت گرفته در موسسه گالوپ، سهم از کیف پول، سودآوری، درآمد و رشد رابطه مشتریانی که بطور کامل در رساندن ارزش به شرکت مشارکت دارند بطور متوسط ۲۳% بیشتر از مشتریان معمولی است در حالیکه این مقادیر در مورد مشتریانی که مشارکتی […]