ارزش مشارکت مشتری CEV

فیلیپ کاتلر در بیان ساده خود از بازاریابی آنرا «مشارکت مشتریان در ایجاد ارزش برای شرکت و مدیریت روابط سودآور با آنها» نامیده و بازاریابی را فرایندی تعریف کرده‌ که شرکتها طی آن، برای مشتریان خود ارزش ایجاد می‌کنند و در مقابل به منظور کسب […]