Category Archives: دانش بازاریابی

ارزش مشارکت مشتری CEV

ارزش مشارکت مشتری CEV
فیلیپ کاتلر در بیان ساده خود از بازاریابی آنرا «مشارکت مشتریان در ایجاد ارزش برای شرکت و مدیریت روابط سودآور با آنها» نامیده و ...

“مشارکت مشتری” چیست؟

“مشارکت مشتری” چیست؟
با گذشت زمان و رواج یافتن استفاده از ابزار بازاریابی رابطه‌مند (Relationship Marketing) در میان کسب و کارها، مشخص گردید که کسب اعتماد، ...