نتایج موسسه گالوپ در مورد مشارکت مشتری

بر اساس تحقیق صورت گرفته در موسسه گالوپ، سهم از کیف پول، سودآوری، درآمد و رشد رابطه مشتریانی که بطور کامل در رساندن ارزش به شرکت مشارکت دارند بطور متوسط ۲۳% بیشتر از مشتریان معمولی است در حالیکه این مقادیر در مورد مشتریانی که مشارکتی […]